Digitální ekonomika a společnost

Jedná se o komplexní strategický dokument, který představuje základní pilíř celospolečenských změn. Tento strategický dokument má za cíl zajistit koordinaci agend spadajících do všech oblastí digitální ekonomiky a života společnosti, napříč veřejnou správou, hospodářskými a sociálními partnery, akademickou sférou a odbornou veřejností.

Rozsah a zacílení koncepce „Digitální ekonomika a společnost“ v sobě zahrnuje všechny dílčí aspekty, které přináší technologický vývoj a postupující digitalizace všech oblastí života. Jedná se o postupnou celospolečenskou změnu, která je v principu spojena s využitím digitalizace a internetu, s rozvojem robotizace a umělé inteligence. Jde také o obrovské množství generovaných a zpracovávaných dat, která vznikají díky internetu věcí, služeb a lidí. Bude třeba brát v úvahu vazby mezi výrobními průmyslovými systémy, dopravními sítěmi, energetickými systémy, oblastí služeb, obchodu, telekomunikacemi, či systémy zásobování surovinami, a také mezi systémy sociálními. Shodně se to týká i změn v prostředí finančních systémů, poskytování finančních služeb apod. Mezi těmito systémy v posledním období vzrůstá dynamická interakce, která díky masivnímu a globálnímu nástupu nových technologií mění celé hodnotové řetězce, vytváří příležitosti pro nové obchodní modely, ale i tlak na flexibilitu moderní průmyslové výroby nebo zvýšené nároky na kybernetickou bezpečnost a interdisciplinaritu přístupu.

Vzhledem k tomu, že digitální ekonomika je v 21. století především ekonomikou globální, je nutné zohlednit i celkový mezinárodní prvek digitální ekonomiky. Jedná se nejen o postavení ČR v rámci EU, ale o globální provázanost s vývojem v oblasti digitálních technologií a digitální ekonomiky na mezinárodní trhy, které velmi výrazně formují globální digitální ekonomiku, jako např. USA, Čína, Japonsko, Izrael, Jižní Korea. Digitální ekonomika tak v sobě zahrnuje všechny možné aspekty digitalizace (vč. postupné automatizace) ekonomiky, společnosti a dalších oblastí. Z toho důvodu v sobě implicitně zahrnuje všechny již existující iniciativy, jako je Průmysl 4.0, Stavebnictví 4.0, Společnost 4.0, Práce 4.0, Vzdělávání 4.0, ale i všechny potenciální nové iniciativy jako například Kultura 4.0, Zdravotnictví 4.0, Zemědělství 4.0.

Koncepce Digitální ekonomika a společnost se skládá z osmi hlavních cílů, díky nímž se má v České republice docílit vnitřní modernizace, přechodu na vzdělanostní ekonomiku a vznik domácích inovativních podniků s vysokou přidanou hodnotou.

Cílem je dlouhodobá prosperita společnosti v prostředí globální digitální revoluce

Kompletní dokument "Digitální ekonomika a společnost" je k dispozici ke stažení klikutím na tlačítko níže:

Struktura pilíře "Digitální ekonomika a společnost"

Přehled "Hlavních cílů", "Dílčích cílů" a "záměrů"


DES - Hlavní cíl 01
EFEKTIVNĚJŠÍ SYSTÉM PŘÍMÉ I NEPŘÍMÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ


DES - Hlavní cíl 02
ZRALOST A PŘIPRAVENOST SEKTORŮ EKONOMIKY NA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI

Průřezové (horizontální) cíle:

Sektorové (vertikální) cíle:


DES - Hlavní cíl 03
PŘIPRAVENOST OBČANŮ NA ZMĚNY TRHU PRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ


DES - Hlavní cíl 04
PODPORA KONEKTIVITY A INFRASTRUKTURY DIGITÁLNÍ EKONOMIKY A SPOLEČNOSTI


DES - Hlavní cíl 05
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A DŮVĚRY V PROSTŘEDÍ DIGITÁLNÍ EKONOMIKY A SPOLEČNOSTI


DES - Hlavní cíl 06
LEGISLATIVA PODPORUJÍCÍ VŠECHNY ASPEKTY DIGITÁLNÍ EKONOMIKY A SPOLEČNOSTI


DES - Hlavní cíl 07
OPTIMÁLNÍ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ DIGITÁLNÍ EKONOMIKY A SPOLEČNOSTI


DES - Hlavní cíl 08
INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ CENTRÁLNÍ KOORDINACE POLITIK NA PODPORU DIGITÁLNÍ EKONOMIKY A SPOLEČNOSTI

tři hlavní pilíře (dílčí koncepce/strategie)

Česko v digitální Evropě

Koncepce ČR k podpoře vyjednávání
digitální legislativy v EU

Informační koncepce ČR

Koncepce budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory podle zák. 365/2000 Sb.

Digitální ekonomika a společnost

Základní pilíř celospolečenských změn,
které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce