Informační koncepce ČR

Informační koncepce České republiky (dále také jen „IKČR“) je základním dokumentem, který stanovuje na základě zmocnění podle § 5 a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy (dále také jen ISVS) a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v ČR na období 5 let.

Informační koncepce ČR je závazná pro všechny státní orgány a orgány územních samosprávných celků, které § 1 odst. 1 zákona o ISVS souhrnně označuje pojmem orgány veřejné správy, s výjimkou orgánů uvedených v § 1 odst. 2 písm. b, tj. s výjimkou zpravodajských služeb.

V návaznosti na požadavky stanovené prováděcím právním předpisem předpokládaným v § 5 a odst. 2, větě třetí, zákona o ISVS, představuje Informační koncepce ČR základní obsahový rámec pro vytvoření, resp. aktualizaci vlastních informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné správy, s jejichž vytvářením § 5 a odst. 2 zákona o ISVS počítá.

Informační koncepce ČR jako zastřešující dokument obsahuje zejména:

  1. cíle ČR v oblasti eGovernmentu a jeho podpory informačními systémy veřejné správy, kapitoly 3 a 4,
  2. obecné architektonické principy pro návrh a rozvoj takových informačních systémů a jejich služeb, kapitola 5,
  3. obecné principy řízení útvarů informatiky a řízení životního cyklu informačních systémů, kapitola 6.

Kompletní dokument "Informační koncepce ČR" je k dispozici ke stažení klikutím na tlačítko níže:

Struktura pilíře "Informační koncepce ČR"

Přehled "Hlavních cílů", "Dílčích cílů" a "záměrů"


IK ČR - Hlavní cíl 01
UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A EFEKTIVNÍ „ON-LINE“ SLUŽBY PRO OBČANY A FIRMY


IK ČR - Hlavní cíl 02
DIGITÁLNĚ PŘÍVĚTIVÁ LEGISLATIVA (DPL)


IK ČR - Hlavní cíl 03
ROZVOJ PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍHO DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V OBLASTI eGOVERNMENTU


IK ČR - Hlavní cíl 04
ZVÝŠENÍ KAPACIT A KOMPETENCÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ


IK ČR - Hlavní cíl 05
EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY


IK ČR - Hlavní cíl 06
EFEKTIVNÍ A PRUŽNÝ DIGITÁLNÍ ÚŘAD

tři hlavní pilíře (dílčí koncepce/strategie)

Česko v digitální Evropě

Koncepce ČR k podpoře vyjednávání
digitální legislativy v EU

Informační koncepce ČR

Koncepce budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory podle zák. 365/2000 Sb.

Digitální ekonomika a společnost

Základní pilíř celospolečenských změn,
které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce