Vnitřní vazby a informační toky mezi pilíři

Ve všech 3 pilířích – koncepčních oblastech Digitálního Česka lze vysledovat vzájemné vazby a informační toky. Je vhodné na tento fakt upozornit a stručně problematiku vymezit, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Přehled informačních toků mezi pilíři

Informačním tokem nazýváme vazbu-interakci, která (často na základě nějaké události) vychází z jedné nebo více oblastí řešení jedné dílčí koncepce a ovlivňuje jednu nebo více oblastí jiné dílčí koncepce/pilíře. Většinou se bude jednat o ovlivnění na úrovní jednoho nebo více hlavních cílů dvou nebo i všech tří pilířů.

Jako praktický příklad lze uvést událost vzniklou z výsledku některé iniciativy v oblasti koncepce Digitální ekonomika a společnost – např. na základě (hypotetického) významného objevu aplikace oblasti nanovláken pro obranný průmysl. Taková iniciativa může vyvolat potřebu regulace na úrovni legislativy EU. Je tedy třeba využít silnou pozici ČR, kterou odborná výhoda českého objevu poskytuje k vyjednání optimálních podmínek regulace (oblast cílů koncepce Česko v digitální Evropě) a následně či souběžně harmonizovat národní legislativu v rámci příslušného cíle Informační koncepce a vytvářet podmínky v rámci realizace cílů pilíře Digitální ekonomika a společnost. Schematicky je tato situace naznačena na následujícím obrázku:

cover_doc_obr01

Obrázek 1 – Příklad informačního toku řízeného událostí

Pro takovéto situace je třeba vytvořit příslušný koordinační mechanizmus na úrovni metodiky řízení programu Digitální Česko jako celku. Tento mechanizmus pro řešení systémových i událostí spouštěných („ad-hoc“) koordinací je naznačen v kapitole 5.

Vazby mezi cíli

Ačkoli jsou cíle jednotlivých dílčích koncepcí/pilířů definovány za účelem přehlednosti do jednoduché hierarchie dvou úrovní tj. hlavní cíl -> rozpadá se na -> dílčí cíle, v realitě řízení realizace je nutné počítat s řadou (nehierarchických) vazeb mezi dílčími cíli, které je třeba sledovat, koordinovat a kontrolovat. Jeden cíl může být předpokladem pro plnění jiného cíle, nebo ho ovlivňovat. Tyto vazby mohou existovat jak mezi dílčími cíli stejných/různých hlavních cílů jedné koncepce, tak mezi dílčími cíli dvou různých koncepcí – pilířů. Pro potřeby řízení realizace bude proto vhodné zjevné vazby identifikovat a dokumentovat. Následně bude tento vztah sledován a dojde ke koordinaci vzniklých požadavků a úkolů.

Řízení realizace, koordinace
(s využitím maticové struktury)

Koordinace celé realizace bude soustředěna v Radě vlády pro informační společnost (RVIS) pod patronátem a vedením vládního zmocněnce pro IT, realizace bude probíhat v úřadech a rezortech v souladu s jejich gescí, dle Kompetenčního zákona. Členové RVIS budou působit jako kontaktní osoba mezi resortem a Radou vlády pro informační společnost.

Významnou roli bude hrát vláda ČR – zejména z důvodu přesahu záběru koncepce do problematiky vyjednávání v rámci EU (která je mimo gesci náměstků rezortů zastoupených v předsednictvu RVIS). Zásadní je rovněž role vlády ve schvalování průběžných doporučení předsednictva RVIS v rámci realizace, uvolňování zdrojů, resp. zmíněné zadávání úkolů mimo rámec gesce náměstků – členů předsednictva RVIS.

Neméně významná role bude příslušet jednotlivým ministerstvům a dalším úřadům, které pro realizaci většiny aktivit této ambiciózní koncepce musí uvolnit adekvátní zdroje lidské i finanční, včetně zázemí.

Digitální Česko bude z hlediska realizace řízeno jako program, skládající se z dílčích programů (ve struktuře dle příslušných cílů nebo jejich skupin) a konkrétních projektů. Vzhledem k identifikovaným vazbám cílů a předpokládaným informačním tokům mezi pilíři bude základní struktura programového řízení doplněna o prvky maticového řízení (orientovaného na průřezovou koordinaci).

cover_doc_obr02

Obrázek 2 – Základní struktura řízení programu Digitální Česko

Základním řídícím elementem je zpětnovazební smyčka PDCA (Plán –> Akce –> Hodnocení -> Korekce). Z hlediska řízení realizace jako celku se jedná o soustavu více smyček:

  1. Řídící smyčka s přesahem mimo RVIS:
    • Smyčka spolupráce s tokem od Předsednictva RVIS k vládě ČR pro specifikaci klíčových úkolů a priorit.
    • Koordinační činnost mezi strukturami RVIS a příslušnými realizačními strukturami úřadů/rezortů.
  2. Řídící smyčka koordinace programu Digitální Česko jako celku (RVIS a předsednictvo RVIS).
  3. Řídící smyčky koordinace jednotlivých pilířů prostřednictvím výkonných výborů RVIS (viz. Statut RVIS).
  4. Průřezová koordinace mezi pilíři a jednotlivými cíli (Výkonný výbor horizontální spolupráce viz. Statut RVIS).

Tyto mechanizmy budou detailně zpracovány v „Metodice řízení programu Digitální Česko, která bude tvořit samostatnou přílohu viz. 7. 4. a bude vypracována do konce října 2018 a zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra.