Slovo premiéra ČR

AB

Digitální Česko je program,
jehož výsledky budou přínosem
i pro další generace.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky

Přeji si stát, který mimo jiné plně používá technické možnosti dané doby. A ty poskytuje dál svým občanům. Abych se nemusel sám sebe ptát, proč tomu tak u nás není. Proč například nevyužíváme široký potenciál online služeb veřejné správy, když to občané očekávají a jsou na to zvyklí z jiných odvětví života? Vždyť jednou z rolí státu je aktivně činit kroky, které přinášejí něco navíc. Zjednodušují život při jednání s úřady a poskytují určitý komfort pro obvyklé úkony, jež jsou s provozem státu spojené.

Tady máme značné rezervy. I proto jsme se se současnou vládou rozhodli v mnohem větší míře rozvíjet prostředí podporující digitální technologie. Pod centrální autoritou zapojit veškeré dílčí složky a také dát prostor komerčním institucím tak, aby stát, a tedy úředníci veřejné správy, dostali do rukou moderní technologie a potřebné kompetence, jež ve výsledku pomohou nám všem. Spousta věcí je již v běhu, ale abychom z nich profitovali, musíme nastavit odpovídající legislativu. Stanovit si konkrétní cíle a časové harmonogramy, zajistit součinnost jednotlivých resortů a všech zúčastněných. Nastavit jednotlivé procesy tak, abychom dokázali plánovanou informační koncepci naší republiky uvést k životu a posunout celou naši společnost v žebříčku moderních států mnohem výš. Ve výsledku pak mít přetrvávající uživatelsky přívětivé služby, které budou zároveň základem dlouhodobého, moderního, a především efektivního vztahu státu k občanům a firmám.

Zároveň však musíme být otevření Evropské unii a aktivně sledovat nové globální trendy, které k nám z Evropské unie přicházejí. V oblasti digitalizace je takovým zdrojem unijních normativů Strategie jednotného digitálního trhu v Evropě (DSM – Digital Single Market), která se navíc netýká pouze veřejné správy, ale i soukromé sféry a společnosti jako celku. Ale nejen to, chceme se stát v této oblasti proaktivním hráčem a chceme ovlivňovat nové trendy již v zárodku na půdě Evropské unie a nebát se být se svými dosavadními výsledky i inspirací pro Evropskou unii. Proto vnímám oblast DSM jako nedílnou součást programu Digitální Česko, která se promítá do pilíře Česko v digitální Evropě.

Strategii jednotného digitálního trhu v Evropě a závazné normativy z ní vyplývající proto musíme zohlednit při zavádění digitalizace ve veřejné správě v České republice, které je definováno v Informační koncepci České republiky (Digitální veřejná správa). Digitalizací české veřejné správy máme obrovskou šanci vytvořit pro občany užitečné služby napříč agendami a nabídnout řešení jejich životních situací z jednoho místa, v nejlepším případě z domova přes počítač.

Je jasné, že za užitečnými a kvalitními službami pro občana je také spojena nejen digitalizace, ale i efektivizace veřejné správy uvnitř, ale to nemůžeme nechat na každém úřadu samotném. Je třeba vytvořit potřebné prostředí pro tyto změny a centrální koordinací tomu pomoci. Je rovněž jasné, že plánovaná digitalizace ovlivní současně obecnou veřejnou správu, kde se v návaznosti na tento proces budou muset v blízké budoucnosti taktéž uskutečnit zásadní změny. Každý převratný projekt, jakým Digitální Česko bezesporu je, přináší celou řadu dopadů mezi občany i do společnosti celkově. Tímto aspektem je naprosto nezbytné se se vší pečlivostí a citem rovněž proaktivně zabývat. A proto pomyslný trojúhelník Digitálního Česka uzavírá oblast koncepce Digitální ekonomika a společnost, která se obsáhle zabývá problematikou dopadů digitalizace na ekonomiku a celkově do společnosti.

tři hlavní pilíře (dílčí koncepce/strategie)

Česko v digitální Evropě

Koncepce ČR k podpoře vyjednávání
digitální legislativy v EU

Informační koncepce ČR

Koncepce budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory podle zák. 365/2000 Sb.

Digitální ekonomika a společnost

Základní pilíř celospolečenských změn,
které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce