Základní informace o programu

„Digitální Česko“ je souborem koncepcí a implementačních plánů zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem:

Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+

"Digitální Česko" zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce / strategie), které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti dané současným legislativním vymezením:

  1. Česko v digitální Evropě
  2. Informační koncepce České republiky, (Digitální veřejná správa)
  3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost

Hlavním důvodem rozdělení materiálu do tří pilířů / dílčích koncepcí je pojmutí všech oblastí, které tvoří předpoklad k úspěšné digitalizaci České Republiky.

Struktura programu Digitální Česko

V této struktuře jsou vypracovány koncepční materiály, návazné implementační plány a probíhá řízení realizace všech cílů programu

01 Hlavní cíle pilíře „Česko v digitální Evropě“

02 Hlavní cíle „Informační koncepce České republiky“

03 Hlavní cíle koncepce „Digitální ekonomika a společnost“

tři hlavní pilíře (dílčí koncepce/strategie)

Česko v digitální Evropě

Koncepce ČR k podpoře vyjednávání
digitální legislativy v EU

Informační koncepce ČR

Koncepce budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory podle zák. 365/2000 Sb.

Digitální ekonomika a společnost

Základní pilíř celospolečenských změn,
které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce